Financial Report 2015


तपशील : दिनांक ३१ / ३ / २०१५ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,१३२
एकूण नाममात्र १५,३६०
पैकी कर्जदार सभासद २,५१५
वसूल भाग – भांडवल : १,३२३.७४
ठेवी : बचत ठेव १०,७८२.३८
चालू ठेव २,७५५.९९
मुदत व इतर ठेवी ३०,१५७.५८
दिलेली कर्जे : तारणी २५,१५१.६८
विना तारणी १,८७८.६८
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६१.४७%
दुर्बल घटकांसाठी १६.४८%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २,२७६.८१
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ०.०५
सरकारी कार्जेरोखे १२,८७३.२३
इतर ५,६३०.८५
थकबाकी % टक्केवारी : ९.३६%
ऑडिट वर्गीकरण : ‘अ ‘
वार्षिक नफा : ७५१.५२
एकूण कर्मचारी : १५३
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३४
इतर कर्मचारी : ११९
खेळते भांडवल : ५३,०२७.१७