Financial Report 2016


तपशील : दिनांक ३१ / ३ / २०१६ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : १५ अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,२३१
एकूण नाममात्र १५,३८६
पैकी कर्जदार सभासद २,६१०
वसूल भाग – भांडवल : १,४५७.९१
ठेवी : बचत ठेव १२,७७५.८९
चालू ठेव ३,३५८.३९
मुदत व इतर ठेवी ३३,१८२.९५
दिलेली कर्जे : तारणी २९,७५८.१२
विना तारणी ९९९.२१
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६७.०२%
दुर्बल घटकांसाठी १६.१७%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २,३०३.५७%
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ०.०५
सरकारी कार्जेरोखे १६,९५२.२४%
इतर ३,४६०.४१%
थकबाकी % टक्केवारी :
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ७४१.७७%
एकूण कर्मचारी :
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :
इतर कर्मचारी :
खेळते भांडवल : ५९,२७४.७१%