Financial Report 2019


तपशील : दिनांक ३१ / ३ / २०१९ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित २०,१७५
एकूण नाममात्र १०,६३६
पैकी कर्जदार सभासद ६,७१२
वसूल भाग – भांडवल : १,८९३.०७
ठेवी : बचत ठेव १६२३७.५५
चालू ठेव ५,७९२.४४
मुदत व इतर ठेवी ४७,३४७.६२
दिलेली कर्जे : तारणी ४५,४८४.६२
विना तारणी ८४९.१७
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६५.७९%
दुर्बल घटकांसाठी १५.९३%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ५३.५७
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) ७५३.५७
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स ३.०५
सरकारी कार्जेरोखे २३.९९०.५९
इतर बैंक कायम ठेव ४६,२६.२७
थकबाकी % टक्केवारी : ५.८७%
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ७५०.७७
एकूण कर्मचारी : १८०
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३२
इतर कर्मचारी : १३४
खेळते भांडवल : ८१,८८३.९६