Financial Report 2017


तपशील : दिनांक ३१ / ३ / २०१७ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,९०७
एकूण नाममात्र १५,५९८
पैकी कर्जदार सभासद ६,२४५
वसूल भाग – भांडवल : १,५९२
ठेवी : बचत ठेव १५८५२.५१
चालू ठेव ४,४०८.५८
मुदत व इतर ठेवी ४०,२४०.७३
दिलेली कर्जे : तारणी ३१,८१३.०४
विना तारणी ९७९.८९
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ७०.३९%
दुर्बल घटकांसाठी १५.६७%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) ७५३.५७
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स ३.०५
सरकारी कार्जेरोखे २६,२९६.४२
इतर बैंक कायम ठेव ४,७५३.५४
थकबाकी % टक्केवारी : ९.९६
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ७१७.२८
एकूण कर्मचारी : १६६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३२
इतर कर्मचारी : १३४
खेळते भांडवल : ७१,८०७.५२