Financial Report 2018


तपशील : दिनांक ३१ / ३ / २०१८ अखेर (रक्कम ₹ लाखात)
शाखांची संख्या (मुख्यालयासह) : २० अधिक दोन विस्तारीत कक्ष
सभासद संख्या : नियमित १९,६४९
एकूण नाममात्र १५,२३८
पैकी कर्जदार सभासद ३,२४०
वसूल भाग – भांडवल : १,७४६.२४
ठेवी : बचत ठेव १६०१६.८१
चालू ठेव ४,९८०.२६
मुदत व इतर ठेवी ४४,२४१.८
दिलेली कर्जे : तारणी ३५,४०२.२
विना तारणी ९६२.१९
एकूण टक्केवारी
अग्रक्रम घटकांसाठी ६९.५२%
दुर्बल घटकांसाठी १४.५१%
घेतलेली कर्जे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २५३.५७
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - -
इतर - -
गुंतुवणूक : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NRD) - -
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शेअर्स ३.०५
सरकारी कार्जेरोखे २७,२७०.४
इतर बैंक कायम ठेव ५,६४०.६६
थकबाकी % टक्केवारी : ६.०९
ऑडिट वर्गीकरण :
वार्षिक नफा : ६६४.३९
एकूण कर्मचारी : १७५
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : ३२
इतर कर्मचारी : १४३
खेळते भांडवल : ७६,६२४.८६