RATE OF INTEREST

LOAN RATE OF INTEREST

व्यावसायिक कर्जे
 1. १) व्यवसायवाढ/खेळते भांडवल/शेड खरेदी बांधणी/मशिनरी खरेदी इ
 2. | )रु.२५.00 लाखा पर्यत
 3. ।। )रु.२५.00 लाखा पुढील
 4. २) दकान खरेदी
 5. ३) शेती पुरक व्यवसाय कर्ज
 6. ४) सोलर उर्जा पॅनल खरेदी कर्ज
 7. ५) हॉस्पिटल व्यवसायिक कर्ज
 8. ६) एल.सी.डिस्काऊट
 9. ७) टि.ओ.डी.


 1. १२.५०%
 2. १३.००%
 3. १२.००%
 4. १०.००%
 5. ११.५०%
 6. ११.००%
 7. १२.००%
 8. कर्ज व्याजदर + २.००%
रेन्ट रियलाझेशन
 1. रु.२५.०० लाखापर्यंत
 2. रु.२५.०० लाखा पुढील

 1. १२.५०%
 2. १३.००%
शैक्षणिक कर्ज
 1. रु.५०.०० लाखापर्यंत
 2. १०.५० (बेसरेट नुसार)

 1. ११.००%
मॉर्गेज लोन
 1. २५.०० लाखापर्यत
 2. २५.०० लाख ते रु.५०.०० लाख
 3. ५०.०० लाखा पुढील

 1. १३.५०%
 2. १४.००%
 3. १५.००%
गृह कर्ज
 1. I ) रु.२५.०० लाखा पर्यंत | महिला कर्जदारांसाठी
 2. इतर कर्जदारांसाठी
 3. II ) रु.२५.०० लाखा पुढील महिला कर्जदारांसाठी
 4. इतर कर्जदारांसाठी
 5. III)घर दुरुस्ती /नुतनीकरण/घर सुशोभिकरण कमाल कर्ज मर्यादा रु.१०.०० लाख कर्ज कलावधी कमाल १० वर्ष अथवा उर्वरीत गृहकर्ज कालावधी यामधिल कमी असलेला कालावधी आपले बँकेकडे गृह कर्ज चालू असल्यास तारणा बाबत लेटर ऑफ लीन ॲन्ड सेट ऑफ व एमओयु करुन घेणे

 1. ८.७५%
 2. ८.९५%
 3. ९.७५%
 4. ९.९५%
 5. १२.५०%
वाहन कर्ज
 1. 1)कमाल ३६ महिने कालावधी साठी
 2. II)३६ महिने ते ६० महिने साठी
 3. III)स्वयंरोजगार कर्मचारी (उदा.सीए,डॉक्टर,इंजिनीअर,सीएस,आर्किटेक इ.) (कोटेशन किंमतीच्या ९०% कमाल कर्ज मर्यादा)
 4. IV)रिसेल वाहन खरेदी

 1. ९.४०%
 2. ९.६०%
 3. ९.२५%
 4. १२.००%
बांधकाम व्यवसायिक
  १५.५०%
वैयक्तिक कर्ज
 1. I) नोकरदारांसाठी-कर्ज हप्ता कंपनी कडून कपात होवून जमा होत असल्यास अथवा पगार आपले बँकेत जमा होत असल्यास
 2. II) नोकरदारांसाठी-कर्ज हप्ता एनसीएच दारे कपात होवून जमा होत असल्यास
 3. III)स्वयंरोजगार कर्मचारी (उदा.सीए, डॉक्टर,इंजिनीअर,सीएस,आर्किटेक इ.)
 4. IIII)इतर व्यवसायिक

 1. १३.००%
 2. १३.५०%
 3. १२.००%
 4. १३.५०%
सोने तारण कर्ज
 1. I ) रु.२.०० लाखा पर्यंत | महिला कर्जदारांसाठी
 2. इतर कर्जदारांसाठी
 3. II ) रु.२.०० लाख ते रु.२५.०० लाख महिला कर्जदारांसाठी
 4. इतर कर्जदारांसाठी
 5. III)सोने तारण ओव्हरड्राफ्ट

 1. ८.९५%
 2. ९.२५%
 3. ९.७५%
 4. ९.९५%
 5. ९.९५%
ठेव तारण कर्ज
 1. अ)ठेवतारण मुदत कर्ज

 2. ब)रु.१.00 कोटी पेक्षा जादा कर्ज

 3. क)जेष्ठ नागरीकांसाठी कर्ज

 4. ड)त्रयस्थ (Third Party) व्यक्तींच्या ठेव व्याजदर | ठेव व्याजदर मुदत ठेवीच्या तारणावर मुदत कर्ज

 5. NSC/LIC च्या तारणावर मुदत कर्ज

 6. फ)मुदत ठेव/NSC/LIC च्या तारणावर


 1. ठेव व्याजदर + २.००%
 2. ठेव व्याजदर + १.००%
 3. ठेव व्याजदर + १.००%
 4. ठेव व्याजदर + ३.००%
 5. ११.००%

 6. ११.००%
समुह कर्ज
  १०.५०%
VIT/VIIT साठी कर्ज योजना
 1. पगार तारण ओव्हरड्रापट
 2. वाहन कर्ज
 3. पगार तारण मुदत कर्ज

 1. १४.००%
 2. १०.00%
 3. १४.००%